1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kotka Rock'n Blues ry ja sen kotipaikka on Kotka.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää rockmusiikin harrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä pääasiassa yhdistyksen kotiseudulla.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • järjestää harjoituksia, harjoitusleirejä, kursseja ja kilpailuja

 • ylläpitää kuoroa/bändiä

 • hankkia yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa

 • järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia

 • järjestää koti- ja ulkomaisia konsertti- ja kilpailumatkoja jäsenilleen

 • olla yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa

 • toteuttaa tarkoitustaan myös muita tapoja käyttäen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

 • järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä

 • toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

5 § Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.

6 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä ja lisäksi kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimintakausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Erovuorossa on vähintään kaksi (2) enintään neljä (4) jäsentä. Erovuorossa oleva voidaan valita hallitukseen uudestaan.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, sekä varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä tai hallituksen päätöksellä yksin.

10 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Toiminnantarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

 6. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 7. valitaan hallitus 8 §:n mukaan

 8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilit

 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15 § Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset vähintään 7 päivää ennen kokousta joko

kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu voidaan tarvittaessa julkaista myös yhdistyksen toiminta-alueelle ilmestyvässä lehdessä tai tarvittaessa yhdistyksen kotisivuilla.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouksessa on ilmoitettava sääntöjen muuttamisesta.

17 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla.